Одеська національна академія харчових технологій

Студрада відділення енергетичних систем


Студентське самоврядування - невід'ємна складова виховного процесу.


Створені в коледжі органи студентського самоврядування, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього: навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер».

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями "Міністерства освіти і науки України, Статутом коледжу, Положенням про Раду студентського самоврядування ОТФК ОНАХТ можна переглянути за посиланням.


Зміст роботи студентського самоврядування


У коледжі вирішується проблема студентського самоврядування, основним завданням якого є організація студентського громадського життя у всіх його сферах і проявах з єдиною метою - допомога студентам в здобутті базової вищої освіти, перетворення молодої людини в високопрофесійного фахівця, інтелігента та патріота.

Осередком студентського життя є Студентська Рада, яка є представницьким органом". До структури: студради: входять підрозділи, які визначають основні напрямки своєї діяльності. Члени комісії ініціюють, планують і здійснюють всю необхідну роботу. Студентське самоврядування спрямоване перш за все на розвиток ініціативи і самостійності майбутніх фахівців. Виховні можливості студентського самоврядування визначаються тим, наскільки широко залучаються до нього студенти, їхньою активністю в цьому процесі.


Основні напрями і завдання з розділів студради відділення


Соціально - побутовий підрозділ:

• бере активну участь у забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання і іншого майна коледжу;

• допомагає в організації чергувань студентів;

• ініціює і здійснює акцію "Добро починається з тебе";

• регулює поселення у гуртожиток;

• контролює вчасну оплату;сприяє самоврядуванню на рівні гуртожитку, де створюється студентська Рада гуртожитку і відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності.


Підрозділ із організації дозвілля:

• допомагає в організації виховних заходів,зустрічей,екскурсій;

• співпрацює театрами та іншими закладами культури;

• координує участь студентів академгруп в культурно-просвітницьких заходах, за спеціальністю, на відділенні, в коледжі.


Підрозділ спортивно - масової роботи:

• допомагає організації спартакіад, турпоходів, спортивних свят і бере активну участь у них.


Підрозділ з навчально-виховної і дослідницької роботи:

• забезпечення участі студентів в наукових семінарах, конференціях, олімпіадах, круглих столах, творчих звітах, художніх виставках, конкурсах.

• контролює відвідування студентами занять;

• проведення профілактичної роботи з прогульниками для попередження пропусків без поважних причин;

• індивідуальна допомога студентам у навчанні, в організації роботи, в творчо-пошуковій діяльності.


Структура і організація роботи студради відділення


Вищим органом студентського самоврядування є збори (конференція), на яки обирається виконавчий орган Ради відділення, визначається структура і термін повноважень, заслуховується звіт тощо.

Збори (конференція) можуть збиратися позачергово при потребі розгляду найважливіших питань життєдіяльності студентів відділення.

Виконавчим органом студентського самоврядування відділення є студрада.

Голова студради організовує роботу підрозділів студради і на запрошення дирекції бере участь у засіданнях педради, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя, на засіданнях методичної ради, Педагогічної ради, стипендіальної комісії та комісії по профілактиці правопорушень ОТФК ОНАХТ.

Секретар студради веде протоколи засідань, організовує контроль за виконанням рішень і виступає з повідомленнями про їх виконання.

Студрада створює постійно діючі підрозділи: за напрямками! робота: соціально-побутова; організація студентського дозвілля; інформаційно - просвітницької роботи; комісія з організації студентської взаємодопомоги га навчанні; спортивно - масової роботи.

Комісія обирає собі голову і його заступника.

Засідання студради проводяться не менше чім 2 рази в семестр, вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 обраних до складу членів.

Кожне засідання студради фіксується протоколом, який підписується Головою або його заступником та секретарем.

Рішення студради і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.

Студрада відділення складає план роботи на повний навчальний рік, узгоджую його у заступник директора з виховної роботи. Проведення засідань студради відділення Енергетичних систем проводиться щомісяця згідно затвердженого плану.