Одеська національна академія харчових технологій

Положення про коледж


Увага! У зв'язку з великою кількістью файлів на данній сторінці, було вирішено змінити онлайн переглят на відповідні url-адреси, для запобігання повільного відображення інформації


Зміни до положення про навчальний заклад

Положення про ОТК ОНАХТ

Положення про переведення студентів з контракту на бюджет

Положення про педагогічну раду

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Одеського технічного фахового коледжу Одеської національної академії харчових технологій на 2020 – 2025 роки

Організація роботи відділення

Положення про іспити, заліки

Наказ та порядок розміщення інформації про публічні закупівлі

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах кредитно-модульної системи

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про Iндивiдуальний навчальний план студента

Порядок реалізацiї студентами вибору навчалних дисциплiн

Порядок затвердження, періодичний перегляд закриття ОП

Положення про запобiгання конфлiкту iнтересiв

Положення про навчальнi плани

Положення про пiдвищення квалiфiкацii та стажування

Положення про порядок переведення осiб, якi навчаются за кошти фiзичних та юридичних осiб, на навчання за кошти державного бюджету

Положення про порядок переведення та поновлення студентів в ОТК ОНАХТ

Положення про порядок замовлення, видачi та облiку дипломiв про вищу освiту

Положення про академiчну доброчеснiст в ОТК ОНАХТ

Положення про екзаменацiйну комiсiю

Положення про Раду студентського самоврядування ОТК ОНАХТ

Положення про тендерний комітет

Положення про державну підсумкову атестацію

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Положення про Методичну раду

Положення про норми часу

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

Положення про раду роботодавців

Положення про студентське самоврядування

Положення щодо врегулювання конфлiктних ситуацiй

Положення про Дипломний Проект

Порядок супроводу осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення

Наказ ОНАХТ "Порядок супроводу осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення"

Положення про організацію навчально – виробничої практики

Положення про кафедру Енергетичного машинобудування

Положення про проведення пiдсумкового семестрового контролю

Положення про проведення ДА в дистанцiйному режимi