Одеська національна академія харчових технологій

Положення про коледж


Увага! У зв'язку з великою кількістью файлів на данній сторінці, було вирішено змінити онлайн переглят на відповідні url-адреси, для запобігання повільного відображення інформації


Положенння ВСП "ОТФК ОНТУ"

1)Положення про ВСП "ОТФК ОНТУ"

2)Положення про організацію освітнього процесу ВСП "ОТФК ОНТУ"

3)Положення про репозитарій (Електронний архів) ВСП "ОТФК ОНТУ"

4)Положення про надання щорічної грошової винагороди педадогічним працівникам ОТФК ОНАХТ

5)Положення про встановлення надбавок та доплат до посадового окладу (тарифної ставки) за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі та виконання особливо важливих робіт (на термін їх виконання) працівникам ОТФК ОНАХТ

6)Положення про комісію із заохочення та нагородження працівників ОТФК ОНАХТ

7)Положення про порядок морального та матеріального заохочення працівників та колективів структурних підрозділів ОТФК ОНАХТ

8)Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ОТФК ОНАХТ

9)Положення про навчально - методичний кабінет забезпечення якості освіти у ВСП "ОТФК ОНТУ"

10)Положення про академічну доброчесність у ВСП "ОТФК ОНТУ"

11)Положення про запобігання конфлікту в освітньому процесі в ОТФК ОНАХТ

12)Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у ВСП "ОТФК ОНТУ"

13)Положення про організацію інклюзивного навчання в ОТФК ОНАХТ

14)Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів підготовки здобувачів сво фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) та бакалавра у ВСП "ОТФК ОНТУ"

15)Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу в ОТФК ОНАХТ

16)Положення про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ВСП "ОТФК ОНТУ"

17)Положення про порядок реалізації на академічну мобільність учасниками освітнього процесу у ВСП "ОТФК ОНТУ"

18)Положення про проведення підсумкового семестрового контролю в дистанційному режимі в ОТФК ОНАХТ

19)Положення про проектні групи та групи забезпечення в ОТФК ОНАХТ

20)Положення про раду роботодавців у ВСП "ОТФК ОНТУ"

21)Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ВСП "ОТФК ОНТУ"

22)Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій у ВСП "ОТФК ОНТУ"

23)Положення про про силабус навчальної дисципліни у ВСП "ОТФК ОНТУ"

24)Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ВСП "ОТФК ОНТУ"

25)Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ОТФК ОНАХТ

26)Положення про психологічну соужбу у ВСП "ОТФК ОНТУ"

27)Положення про класного керівника в ОТФК ОНАХТ

28)Положення про створення, розташування, збереження та доступності навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни у ОТФК ОНАХТ

29)Положення про школу педадогічної майстерності в ОТФК ОНАХТ

30)Положення про підвищення кваліфікації та стажування педадогічних працівників у ВСП "ОТФК ОНТУ"

31)Положення про інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр в ОТФК ОНАХТ

32)Положення про кафедру "Енергетичного машинобудування" відокремленного структурного підрозділу в ОТФК ОНАХТ

33)Положення про школу інноваційних технологій в ОТФК ОНАХТ

34)Положення про студентський гуртожиток в ОТФК ОНАХТ

35)Положення про внутрішній розпорядок в студентському гуртожитку в ОТФК ОНАХТ

36)Положення про комісію з профілактики правопорушень в ОТФК ОНАХТ

37)Положення про державну підсумкову атестацію в ОТФК ОНАХТ

38)Положення про організацію дипломного проектування в ОТФК ОНАХТ

39)Положення про індивідуальний план здобувача освіти у ВСП "ОТФК ОНТУ"

40)Положення методичну раду в ОТФК ОНАХТ

41)Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти в ОТФК ОНАХТ

42)Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам вищої освіти в ОТФК ОНАХТ

43)Положення про проведення державної атестації здобувачів освіти в ОТФК ОНАХТ

44)Положення про порядок замовлення, видачі та обліку дипломів про вищу освіту державного зразка та додатків до них в ОТФК ОНАХТ

45)Порядок розробки, затвердження, періодичний перегляд та закриття освітніх програм у ВСП "ОТФК ОНТУ"

46)Порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у ВСП "ОТФК ОНТУ"

47)Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення, надання їм академічної відпустки, та переведення осіб, які навчаються у ВСП "ОТФК ОНТУ"

48)Положення про службу охорони праці в ОТФК ОНАХТ

49)Положення про педагогічну раду у ВСП "ОТФК ОНТУ"

50)Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Одеського технічного фахового коледжу Одеської національної академії харчових технологій на 2020 – 2025 роки

51)Організація роботи відділення

52)Положення про пiдвищення квалiфiкацii та стажування

53)Положення про порядок переведення осiб, якi навчаются за кошти фiзичних та юридичних осiб, на навчання за кошти державного бюджету

54)Положення про Раду студентського самоврядування у ВСП "ОТФК ОНТУ"

55)Положення про норми часу

56)Положення про організацію навчально – виробничої практики

57)Положення про апеляційну комісію у ВСП "ОТФК ОНТУ"

58)Положення про підрозділ щодо сприяння в працевлаштуванні здобувачів освіти і випускників у ВСП "ОТФК ОНТУ"

59)Положення про організацію і проведення практичної підготовки студентів у ВСП "ОТФК ОНТУ"

60)Положення про систему професійного розвитку науково-педадогічних та педадогічних працівників у ВСП "ОТФК ОНТУ"

61)Штатний розпис на 2021 в ОТФК ОНАХТ

62)Положення про стипендіальну комісію ОТФК в ОНАХТ

63)Положення про порядок призначення і виплати стипендій здобувачами освіти в ОТФК ОНАХТ

64)Положення про бібліотеку у ВСП "ОТФК ОНТУ"

65)Положення систему зворотнього зв'язку зі стейкхолдерами у ВСП "ОТФК ОНТУ"

66)Положення про організацію виховної роботи у ВСП "ОТФК ОНТУ"

67)Положення про атестацію здобувачів освіти у ВСП "ОТФК ОНТУ"

68)Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ВСП "ОТФК ОНТУ"

69)Положення про дирекцію у ВСП "ОТФК ОНТУ"

70)Положення про адміністративну раду у ВСП "ОТФК ОНТУ"

71)Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП "ОТФК ОНТУ"

72)Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності педагогічних працівників у ВСП "ОТФК ОНТУ"

73)Інструкція з діловодства у ВСП "ОТФК ОНТУ"

74)Положення про встановлення Норм часу у ВСП "ОТФК ОНТУ"

75)Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у ВСП "ОТФК ОНТУ"

76)Положення про класного керівника у ВСП "ОТФК ОНТУ"

77)Положення про навчання з Охорони праці у ВСП "ОТФК ОНТУ"

78)Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом в коледжі у ВСП "ОТФК ОНТУ"

79)Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень (бакалавр) у ВСП "ОТФК ОНТУ"

80)Положення про раду класних керівників у ВСП "ОТФК ОНТУ"

81)Положення про рейтингову оцінку викладача 2023р. у ВСП "ОТФК ОНТУ"

82)Положення про розробку інструкцій з охорони праці у ВСП "ОТФК ОНТУ"

83)Положення про систему управління охороною праці у ВСП "ОТФК ОНТУ"