Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра енергетичного машинобудування


Кафедра енергетичного машинобудування ВСП «Одеського технічного фахового коледжу Одеської національної академії харчових технологій» здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування».


Кафедра в сучасному форматі була створена в листопаді 2017 року за наказом директора коледжу. Однак слід зазначити, що підготовка бакалаврів - енергетиків в коледжі здійснювалась з 1996 по 2015 рік у тісній співпраці з кафедрою холодильних установок і кондиціювання повітря ОНАХТ.


Енергетика і супутні їй технології займають ключове місце в сучасному світі і випускники нашої кафедри затребувані і в Україні, і за кордоном.


Отримані на студентській лаві знання і практичні навички забезпечують нашим випускникам стабільне соціальне становище і можливість реалізувати себе в самих різних сферах діяльності.


Багато наших випускників зробили успішну кар’єру і відбулися як керівники і фахівці в різних галузях промисловості.


Висока якість підготовки фахівців досягається за рахунок:

- підвищення професіоналізму викладацького складу кафедри;

- розвитку матеріально-технічної бази;

- впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу і новітніх освітніх технологій.


Завідувачем кафедри є професор, д.т.н., директор Українського філіалу міжнародної академії холоду ХМЕЛЬНЮК М.Г. , всі викладачі кафедри мають профільну базову освіту і великий виробничий досвід. Більшість викладачів мають ступінь к.т.н. Викладачі кафедри здійснюють підготовку здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Системи кондиціювання і вентиляції повітря».


Цілі навчання за освітньою програмою: підготовка фахівців, здатних розраховувати, проєктувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати, ремонтувати та модернізувати устаткування систем кондиціювання і вентиляції повітря та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в енергетиці, промисловості, транспорті (наземному, морському та річковому, авіаційному), будівництві, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки.


Освітньо-професійна програма «Системи кондиціювання і вентиляції повітря» орієнтована на здобуття студентами компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності в галузі енергетичного машинобудування і базується на отриманні знань сучасних систем кондиціювання і вентиляції повітря, холодильного обладнання, теплових насосів, що відповідають вимогам енергетичної та екологічної ефективності і безпечності.


Велика увага на кафедрі приділяється підготовці підручників, навчальних посібників та іншого сучасного методичного забезпечення, а навчання студентів по спеціалізованим дисциплінам в значній мірі ведеться за підручниками, підготовленим викладачами кафедри.


На кафедрі працює науковий гурток «Інновації і дослідження в галузі», який об’єднує студентів, які прагнуть оволодіти навичками науково-дослідницької роботи. Як результат участь студентів в науково-практичних конференціях, виконання в якості кваліфікаційної роботи – реальних дипломних проектів.


Викладачі кафедри не тільки передають свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям, але й мотивують до власного професійного розвитку, самовдосконалення і прагненню навчатися впродовж життя.


Склад кафедри:

Хмельнюк Михайло Георгієвич

Завідувач кафедри енергетичного машинобудування ОТФК ОНАХТ, завідувач кафедри ХУ і КП ННІ холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім.. В.С. Мартиновського ОНАХТ, д.т.н., професор

Хмельнюк Михайло Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря ОНАХ працює в Одеській національній академії харчових технологій з 01.09. 1975 року.

Закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості у 1975 р., зі спеціальності «Холодильні та компресорні машини і установки», кваліфікація - інженер-механік.

Доктор технічних наук, спеціальність - (05.05.14 «Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання»), тема дисертації «Науково-технічні основи підвищення ефективності малих холодильних машин» (2004 рік, диплом ДД №003523).

М.Г. Хмельнюк має вчене звання професора кафедри холодильні машин і установки (2011 рік, атестат ПР№006630) та старшого наукового співробітника (1990 рік, атестат СН№ 064030).

М.Г. Хмельнюк має досвід виконання професійних обов'язків і зарекомендував себе кваліфікованим керівником, науковим дослідником и викладачем – наставником.

Після закінчення інституту був залишений для роботи в науково-дослідному секторі інституту в якості інженера, а в подальшому молодшим науковим співробітником. У 1978 році вступив до очної аспірантури, яку закінчив в 1981 році. Працював в проблемній лабораторії по холодильній техніці в якості молодшого і старшого наукового співробітника. Брав участь в програмі по переводу холодильної техніки на озонобезпечні робочі тіла (1992 - 1997). З 1992 по 1995 навчався в докторантурі. З 1995 по 2003 працював в якості старшого наукового співробітника проблемної лабораторії по холодильній техніці. У 2003 році продовжив трудову діяльність в якості викладача - доцента, а потім професора кафедри компресорів та пневмоагрегати. З 2008 року професор і завідувач кафедрою холодильних машин, установок і кондиціювання повітря. З 2013 по 2015 рік директор ННІ інституту холоду, кріотехнологій і екоенергетика ім. В.С. Мартіновского Одеської національної академії харчових технологій.

З 2015 року по т.ч. завідуючий кафедрою холодильних установок і кондиціювання повітря ОНАХТ , член науково-технічної ради академії.

З 2018 року завідуючий кафедри «Енергетичного машинобудування» ОТК ОНАХТ, працює на умовах внутрішнього сумісництва.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.41.087.01 по захисту дисертацій.

М.Г. Хмельнюк веде активну наукову діяльність є автором більш 350 наукових праць: підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей тощо.

Керівник науково-дослідних робіт, результати яких представлялися на міжнародних конференціях (Словаччина, Македонія, Шотландія, Норвегія, Данія, Чехія та ін.), Публікувалися в Україні і престижних зарубіжних виданнях.

Учасник багатьох міжнародних форумів і конференцій - Данія, Словаччина, Нідерланди, Росія та ін.

Головний редактор фахового журналу «Холодильна техніка і технологія».

Президент Міжнародної академії холоду (Українська філія).

Професор Хмельнюк М.Г. підготував 9 кандидатів технічних наук та керує науковою роботою аспіранта.

Нагороджений Почесною грамотою Ради МОН України у 2009році, знаком «Відмінник освіти України» МОН у 2012році и Почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації у 2013році. Хмельнюк М.Г. бере активну участь у громадському житті кафедри, академії і факультету Низькотемпературної техніки і технології ОНАХТ та істотно впливає на підготовку кадрів вищої кваліфікації, а також фахівців у галузі холодильної техніки і технології.

Дисципліни, що викладає:

Технологія обробки повітря

Холодильні установки спецпризначення

Холодильні агенти нового покоління

керівник КП з дисциплін:

- «Апарати систем кондиціювання повітря»,

- «Вентиляційні системи»

Старший консультант і керівник ДП

член екзаменаційної комісії


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Буданов Василь Олексійович

Викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування ОТФК ОНАХТ, к.т.н., доцент кафедри компресорів та пневмоагрегатів ННІ холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім. В.С.Мартиновського ОНАХТ Гарант О П «Системи кондиціювання і вентиляції повітря»

Канд. техн. наук. 05.04.03 машини і апарати холодильної і кріогенної техніки і систем кондиціювання, Тема: «Оптимизация поршневого уплотнения холодильного компрессора с целью повышения долговечности», 1985 р

Дисципліни, що викладає:

- основи контролю якості і сертифікація систем кондиціювання і вентиляції повітря;

- теплотехнічні вимврювання та прилади;

- торгова холодильна техніка


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Жихарєва Наталія Віталіївна

Викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування ОТФК ОНАХТ, доцент кафедри ХУ і КП ННІ холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім..В.С.Мартиновського ОНАХТ, к.т.н.

Кандидат технічних наук за спеціальністю: 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання», тема дисертації: «Підвищення ефективності системи охолодження плодоовочесховищ»., наукове звання доцент «кафедри холодильних установок та кондиціювання повітря», англійська мова як іноземна, рівня В2. Учасник проектної групи.

Дисципліни, що викладає:

Кондиціювання повітря

Апарати систем кондиціювання повітря

Системи створення мікроклімату

Проектування систем кондиціювання повітря

Кондиціонери спеціального призначення (авто, суднові, ж/д)

Керівник КР «Апарати систем кондиціювання повітря»

Керівник ДП


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Когут Володимир Омелянович

Викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування ОТК ОНАХТ, доцент кафедри ХУ і КП, к.т.н., ННІ холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім..В. С. Мартиновського ОНАХТ

Кандидат технічних наук, за спеціальністю 05.04.03, Машини і апарати холодильної і кріогенної техніки і систем кондиціювання.

Тема дисертації: «Повышение эффективности эксплуатации компаудных схем холодильных компрессорных установок в системах охлаждения мясокомбинатов»,

Дисципліни, що викладає:

Гідрогазодинаміка

Кондиціювання повітря

Керівник ДП


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Остапенко Олексій Володимирович

Викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування ОТФК ОНАХТ, к.т.н., старший викладач кафедри ХУ і КП ННІ холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім.В.С. Мартиновського ОНАХТ

Випускник ОТФК ОНАХТ.

Науковий ступінь кандидат технічних наук, спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування (05.05.14 – Холодильна, вакуумна і компресорна техніка, системи кондиціювання). Тема дисертації: «Удосконалення холодильної системи комплексу низькотемпературної конденсації попутного нафтового газу»

Дисципліни, що викладає:

Тепломасообмін

Керівник ДП

Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Беркань Ігор Володимирович

Заступник директора з НВР, викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування, циклової комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТФК ОНАХТ

1983р.У цьому році поступив у Одеський технікум харчової промисловості. В 1985р був делегатом від Одеської області на 12 Міжнародному фестивалі молоді та студентів у Москві. 17.03-17.07 1986р робота машиністом холодильно-компресорних установок на Київській кондитерській фабриці (тепер Рошен). Закінчив навчання у ОТХП У 1987р.з дипломом технік-механік холодильно-компресорних установок.

1.04.1987 по 12.05.1987 робота на заводі пиво безалкогольних напоїв «Чорномор» машиністом аміачних холодильних установок.

З 25.05.1987 по 30.06.1989 року проходив службу в Армії заступником командира холодильного відділення в війсковій частині на полігоні Байконур.

18.07.1989р по 4.12.1991р робота на Одеському птахокомбінаті машиністом холодильних установок. Звільнений у зв’язку з закриттям підприємства.

15.12.1991р по 20.10.1992р технік технолог на ЧМП «Юлія»

26.10.1992р по 22.02.1993р електрик завод «Темп»

23.02.1993р по 26.07.1999 р машиніст аміачних холодильних установок на Одеському дріжджовому заводі.

27.08.1999р по 20.11.2000р викладач в Одеському технічному коледжі.

22.12.2000р по 2.01.2006р машиніст компресорних установок в цех перевантаження аміаку ОПЗ.3.01.2006р по 8.04.2019р начальник зміни цеха перевантаження аміаку ОПЗ.

З 28.08.2003р по наступний час працює за сумісництвом викладачем спецдисциплін в ОТК.

З 8.04.2019р по 12.08.2019р інженер з організації експлуатації та ремонту будівлі та обладнання ТОВ «ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна»

З 28.08.2019р заступник директора з навчально-виробничої роботи Одеського технічного коледжу ОНАХТ.

Статус:

заступник директора з НВР ОТК ОНАХТ,

викладач вищої категорії комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТК ОНАХТ

Дисципліни, що викладає:

Автоматизоване проектування і креслення (бакалаврська підготовка)

Вентиляційні установки (бакалаврська підготовка)

Алгоритм створення комфортного мікроклімату (бакалаврська підготовка)

Кондиціювання повітря

Установки кондиціювання повітря

Керівник КП:

«Кондиціювання повітря»

«Вентиляційні системи»


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Бригадир Людмила Григорівна

Завідувач відділення енергетичних систем, викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування, циклової комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТФК ОНАХТ

З 1 вересня 1978 року вступила на І курс Одеського технікуму харчової промисловості, який закінчила в березні 1982 р. за спеціальністю “Холодильно-компресорні машини і установки”

По розподілу була направлена на роботу в м. Жданів (Маріуполь) на пивоварний завод. З 05.04.1982 р. прийнята на роботу уст-к ІІІ розряду; 27.08.1985 звільнилась з посади старшого майстра холодильно-компресорного участка.

З 27.09.1994 р. по 22.09.1994 працювала з науково-виробничому об’єднанні по виноградству і виноробству ім. В.Е. Татрова від слесаря холодильних установок ІV розряду до ведущего інженера.

З 23.09.1994. по 04.08.2001 працювала в СТО “Таировське” та ЧП “Планета”

З 23.09.2002р. по теперішній час працюю в ОТК ОНАХТ викладачем.

Статус:

завідувач відділення енергетичних систем, викладач вищої категорії

Дисципліни, що викладає:

Холодильне технологічне обладнання

Холодильна техніка і технологія

Монтаж, ремонт, обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря (бакалаврська підготовка)

Побутові холодильники і кондиціонери (бакалаврська підготовка)

Обслуговування спліт-систем (бакалаврська підготовка)

Керівник ДП


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Беркань Ірина Володимирівна

Викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування, голова комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТФК ОНАХТ, викладач-методист

У 1983 році поступила в Одеський технікум харчової промисловості на спеціальність «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок». В період навчання в технікумі проходила виробничу практику на Одеському холодокомбінаті №1, де і розпочала свою трудову діяльність. В 1986 року закінчила Одеський технікум харчової промисловості з відзнакою, отримала кваліфікацію техніка механіка по обслуговуванню холодильно-компресорних машин і установок. З березня 1986 працювала в технікумі харчової промисловості секретарем, в цьому ж році поступила на перший курс вечірнього факультету Одеського технологічного інституту холодильної промисловості. В 1992 році успішно закінчила Одеський інститут низькотемпературної техніки і енергетики за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини і установки» і отримала кваліфікацію інженера-механіка. З вересня 1991 по квітень 1993 року працювала машиністом з обслуговування компресорних установок 3, потім 4 розряду на Верстатобудівельному заводі.

З квітня 1993 зарахована на посаду техніка-механіка по обслуговуванню

ХКМіУ в ТОВ «Магістраль» у лютому 1994 звільнилась за власним бажанням. Одночасно з вересня 1991 року працювала лаборантом в Одеському технічному коледжі, а з лютого 1994 року була переведена на посаду завідуючого практикою. З червня 1997 року перейшла на викладацьку роботу. З 1997 по 2002 викладач - ІІ категорій, з 2002 – викладач І категорії, з 2009 по теперішній час – викладач вищої категорії. У 2011 році було присвоєно звання викладач-методист. У 2016 році на черговій атестації було підтверджено і кваліфікації і звання. За час роботи неодноразово підвищувала свою кваліфікацію стажуванням на виробництві та кафедрах академії холоду, в школах педагогічної і професійної майстерності. За період викладацької роботи була у складі робочої групи по складанню галузевого стандарту вищої освіти для молодших спеціалістів за спеціальністю «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок», з 2010 року неодноразово працювала у складі комісій МОНУ по ліцензуванню і акредитації ВНЗ 1 і 2 рівня акредитації. На протязі останніх двадцяти років очолюю циклову комісію спецдисциплін холодильного циклу ОТК ОНАХТ.

В 2020 увійшла до складу НМК №5 з хімії та інженерії сектору фахової передвищої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №1297 від 22 жовтня 2020р.

Статус:

Голова комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТФК ОНАХТ

Дисципліни, що викладає:

Технічна термодинаміка

Основи гідравліки і теплопередачі

Технологія обробки повітря (+ бакалаврська підготовка)

Екологічні проблеми ХТ і СК іВП (бакалаврська підготовка)

Альтернативні способи отримання енергії (бакалаврська підготовка)

Екологічний аспект в холодильній техніці (бакалаврська підготовка)

Проектування холодильних споруд

Проектування систем кондиціювання і вентиляції повітря

КП з дисципліни «Холодильно-компресорні машини і установки»

Керівник ДП

Керівник практики

Старший консультант

Член екзаменаційної комісії


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Петушенко Сергій Миколайович

Викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування, циклової комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТФК ОНАХТ

У 1981 поступив в Одеський технікум харчової промисловості по спеціальності «Холодильно-компресорні машини та установки».

01.03.1985р. закінчив Одеський технікум харчової промисловості.

З 20.03.1985 по 20.05.1985р. працював на Одеському пивзаводі №2 машиністом ХУ.

З 23.05.1085р. по 14.05.1987р. служба в армії.

З 09.06.1987р. по 06.08.1992р. працював на Одеському холодокомбінаті №1 машиністом ХУ.

У вересні 1987р. поступив до Одеського технологічного інституту холодильної промисловості на заочну форму навчання. Закінчив Одеську державну академію холоду у червні 1994р.

З 27.08.1992р. працював в Одеському технічному коледжі (далі ОТК) викладачем спецдисциплін.

З 01.09.1997р. переведений на посаду завідувача електронно-холодильного відділення ОТК. 01.07.1998р. присвоєна кваліфікація викладач - спеціаліст І категорії.

З 01.09.2000р. перейшов на посаду викладача спецдисцилін холодильного профілю.

З 01.08.2003р. начальник ремонто- сервісної служби ТОВ «Айсберг» ЛТД. З 21.06.2005 р. призначений начальником гарантійного - сервісної служби ТОВ «Айсберг» ЛТД. З 06.12.2005 по 20.02.2006р. переведений заст. начальника гарантійно - сервісної служби ТОВ «Айсберг» ЛТД. З 01.03.2006 р. по 31.03.2006р. працював начальник відділу холодильного устаткування. З 03.05.2006р. по 30.05.2006р. зам. начальника відділу холодильного устаткування СПД «Волков В.І.».

З 28.08.2006р. прийнятий на посаду викладача холодильно-компресорних машин Одеського технічного коледжу ОНАХТ. 01.06.2009р. присвоєна кваліфікація викладач вищої категорії.

З 01.09.2012р. переведений на посаду заступника директора з НВР. 19.04.2012 підтвердження раніше встановленої кваліфікації та категорії «спеціаліст – вищої категорії». 01.05.2017р. підтвердження «Спеціаліст вищої категорії».

28.08.2019р. переведений на посаду штатного викладача спецдисціплін ОТК ОНАХТ.

Статус:

Викладач вищої категорії комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТФК ОНАХТ

Дисципліни, що викладає:

Холодильно-компресорні машини і установки

Монтаж, експлуатація та ремонт холодильного обладнання

Електрообладнання холодильних установок

Керівник КП з дисципліни «Холодильно-компресорні машини і установки»

Ремонт побутової холодильної техніки (бакалаврська підготовка)

Теплові насоси (бакалаврська підготовка)

Керівник ДП

Керівник практики


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Бурдюжа Сергій Андрійович

Завідувач лабораторією кафедри енергетичного машинобудування, комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТФК ОНАХТ, п/к

У 1999 році за результатами співбесіди вступив до Одеського Технічного коледжу, де в 2003 отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» з кваліфікацією технік-механік. У процесі навчання з 2002 по 2006 рік працював монтажником систем кондиціювання і вентиляції повітря в ПП «Термо Тех».

У період з 2003 по 2004 рік продовжив освіту в Одеському технічному коледжі, де отримав базову вищу освіту за напрямом «Енергетика» і кваліфікацію бакалавра енергетики.

2004 році вступив до Одеської Державної Академії Холоду, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Холодильні машини і установки» та здобув кваліфікацію інженер-енергетик.

У період з 2004-2005 продовжив навчання в Одеській Державній Академії Холоду, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Холодильні машини і установки» та здобув кваліфікацію інженер-енергетик, викладач вищого навчального закладу.

У 2006 році отримав посаду начальника внутрішніх інженерних мереж в ПП «Термо Тех», де займався проектуванням і «шеф-монтажем» систем кондиціювання і вентиляції повітря. У 2008 році звільнився з підприємства у зв'язку з реорганізацією компанії.

У 2009 році влаштувався в Одеський технічний коледж на посаду завідувача лабораторією МЕРХО, де працюю по сьогоднішній день.

Статус:

завідувач лабораторією МЕРХО, викладач першої категорії

Дисципліни, що викладає:

Монтаж, ремонт, обслуговування та систем кондиціювання і вентиляції повітря;

Мікропроцесори і мікроконтролери систем кондиціювання і вентиляції повітря (бакалаврська підготовка)

Програмні електронні блоки (бакалаврська підготовка)

Програмування мікропроцесорів холодильного обладнання (бакалаврська підготовка)

Керівник ДП

Керівник практики


Результати професійної та наукової діяльності викладача.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача.

Селіванов Артем Павлович

Викладач вищої категорії кафедри енергетичного машинобудування, циклової комісії спецдисциплін холодильного циклу ОТФК ОНАХТ

Професійну підготовку розпочав із вступу до Одеського технічного коледжу у вересні 1992 року, де навчався до 1997 року. За час навчання робочу професію «машиніст аміачної холодильної установки III розряду» та отримав кваліфікацію «молодший спеціаліст із підвищеною фундаментальною підготовкою».

З вересня 1997 року був зарахований на третій курс Одеської державної академії холоду, де навчався до 2000 року. Протягом навчання отримав кваліфікації «бакалавр» та «магістр» з холодильної техніки.

З 20.06.2000 р був прийнятий до ГКПІ «ОдесАгроПроект» на посаду інженера-технолога з холодильних установок за сумісництвом та з 10.07.2000 р переведений на постійну роботу на ту ж саму посаду. Під час роботи у проектному інституті приймав участь у робочих групах провідних інженерів інституту з проектування таких об’єктів як «Холодильник для зберігання фруктів», «Виробнича лінія ковбасного цеху», «Станція зниження тиску та розподілення природного газу» тощо. Звільнився з ГКПІ «ОдесАгроПроект» з 16.10.2000 р у зв’язку із вступом до аспірантури ОДАХ з відривом від виробництва.

З жовтня 2000 р по жовтень 2003 р навчався в аспірантурі ОДАХ та розробляв тематику «Аналіз циклів газових повітряних холодильних машин методами прикладної термодинаміки та ексергоекономіки». Закінчив аспірантуру із успішною здачею кандидатських мінімумів. Мав три публікації у фахових виданнях за вказаною тематикою.

У вересні 2002 року був прийнятий до Одеського технічного коледжу на посаду викладача за сумісництвом та, по закінченні аспірантури, у жовтні 2003 року перейшов на постійну роботу за вказаною посадою в штаті ОТК.

У 2004 році отримав кваліфікацію та посаду «викладач холодильно-компресорних машин» у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій (далі ОТК ОНАХТ).

У тому ж 2004 році поступив на посаду завідуючого лабораторією «Гідравліка та гідравлічні машини» кафедри ТеплоХолодотехніки ОНАХТ за сумісництвом. Увійшов до наукової групи проф. Захарова М.Д., де розробляв наукову тематику, пов’язану із тепловикористальними холодильними машинами. У 2005 році розпочав нову наукову роботу під керівництвом проф..кафердри ТХТ ОНАХТ, д.т.н, Тітлова О.С. з тематикою «Абсорбційно-дифузійні агрегати сезонного типу із використанням низькотемпературного потенціалу навколишнього середовища». Із матеріалами за цією тематикою неодноразово проходив апробацію на всеукраїнських та міжнародних конференціях та семінарах.

У 2006 році звільнився із сумісної посади завлабораторією в ОНАХТ у зв’язку із присвоєнням кваліфікації «спеціаліст другої категорії» за основним місцем роботи та переходом на повну зайнятість.

У 2011 році отримав кваліфікацію «спеціаліст першої категорії» в ОТК ОНАХТ та продовжував наукові дослідження за обраним напрямком.

У 2016 році було присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» в ОТК ОНАХТ, яка підтверджується до цього часу.

Протягом педагогічної та наукової діяльності були видані наукові та науково-популярні статті, матеріали конференцій, методичні вказівки, навчально-методичні посібники, проведені десятки відкритих занять, пройдені курси підвищення кваліфікації у:

1. Одеський інститут післядипломної освіти національного університету харчових технологій. Свідоцтво № 3100 Тема: "Інноваційні технології в харчових технологіях", 2014р.

2. ОНАХТ, кафедра «Інформаційних технологій та кібербезпеки» Тема: «Сучасні інформаційні технології та програмування». Довідка про стажування, №216/11, 2016 р.

3. НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Тема: «Створення та використання комп’ютерних засобів навчання з метою підвищення компетентності майбутнього спеціаліста, що здобуває освіту за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» у коледжі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2365-19 2019 р.

4. ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148. Тема: «Працюємо за будь-яких умов: як вчителю створити власний навчальний посібник» за напрямами «Наскрізні навички», «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми» для набуття таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: професійні, вільне володіння державною мовою, навчання впродовж життя. Свідоцтво № В374-1608233 2020 р.

5. ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148. Дистанційно підвищив кваліфікацію під час інтернет-конференції «Підвищення кваліфікації вчителів: через самоосвіту до професійного зростання» за напрямами «Наскрізні навички», «Психологія», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» та набув таких компетентностей, передбачених стандартами освіти:

професійні, інноваційність, інформаційно-комунікаційна, навчання впродовж життя, емоційно-етична, управлінська. Свідоцтво № К38-1608233 2020 р.

Останні роки сферою наукових інтересів є абсорбційні холодильні машини та їх робота із ненадійним та нетрадиційними джерелами енергії.

Статус:

Викладач вищої категорії комісії спецдисциплін холодильного циклу ВСП ОТФК ОНАХТ

Дисципліни, що викладає:

Аналіз і проектування холодильних систем (бакалаврська підготовка)

Історія холодильної техніки (бакалаврська підготовка)

Теоретичні основи холодильної техніки

Холодильно-компресорні машини і установки

Основи інформаційних технологій та програмування

Холодильні машини

Інформаційні технології і програмування систем кондиціювання і вентиляції повітря

Керівник ДП

Керівник практики


Результати професійної та наукової діяльності викладача.


Ознайомитись із навчальними планами Кафедри енергетичного машинобудування можна за посиланням.Ознайомитись із освітньо-професійною программою "Системи кондиціювання і вентиляції повітря" можна за посиланням.Ознайомитись з робочими програмами освітної програми "Системи кондиціювання і вентиляції повітря" можна за посиланням.Графік проведення лабораторних робіт в лабораторіях ОНАХТ для студентів ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНАХТ», ОР «бакалавр»

Графік проведення лабораторних робіт в лабораторіях ОНАХТ для студентів ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНАХТ», ОР «бакалавр»
Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"


Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"

Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"Презентація лабораторії кондиціювання та вентиляції повітря