Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра комп`ютерної інженерії


Кафедра комп’ютерної інженерії ВСП «Одеського технічного фахового коледжу Одеської національної академії харчових технологій» здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» за напрямком підготовки 123 – «Комп’ютерна інженерія». На даний час у складі кафедри працює 6 викладачів на постійній основі та 6 – на засадах внутрішнього та зовнішнього сумісництва. Серед яких: кандидатів наук – 8, докторів наук – 2.

Основною метою діяльності кафедри є якісна підготовка і випуск кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для галузі 12- «Інформаційні технології».


Досягнення мети відбувається через:

- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму викладацького складу кафедри;

- впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу, вживання новітніх освітніх технологій.

- розвиток матеріально-технічної бази.


Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів:

- поліпшення якості навчання здобувачів освіти шляхом запровадження нових активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, розширення застосування електронних інформаційних ресурсів та іншого програмного забезпечення;

- поглиблення загальної інформаційної підготовки майбутніх фахівців, формування у них вміння ефективно використовувати комп'ютерні та інформаційно-комунікаційні засоби, що сприятиме розвитку їх інформаційної культури, розширенню застосування у майбутній роботі технологій і ресурсів;

- забезпечення необхідної якості навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри.


Викладачі кафедри ставлять перед собою за мету не тільки надати майбутнім фахівцям знання, але й сформувати мотивацію та власного професійного розвитку, виховати прагнення до їх постійного оновлення, власного самовдосконалення.


Склад кафедри:

1. Іванова Л.В. – зав.кафедрою, викладач вищої категорії, викладач-методист, к.т.н., директор коледжу;

2. Скорнякова О.В.- викладач вищої категорії, член кафедри, заст. зав. кафедрою;

3. Суліма Ю.Ю.- член кафедри, викладач вищої категорії, викладач-методист, к.т.н., зав.відділенням комп’ютерних систем;

4. Стрельцов О.В. – викладач вищої категорії, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем ОНПУ, зовнішній сумісник;

5. Гаджиєв М.М. – викладач вищої категорії, д.т.н., професор кафедри КБ та ПІ Академії зв’язку ім.О.С.Попова, зовнішній сумісник.