Одеська національна академія харчових технологій
<<< Новини

Об`єднане засідання викладачів соціальних дисциплін

16 березня 2023

16 березня 2023 року на базі платформи ZOOM було проведено об'єднане засідання обласних методичних комісій викладачів історії та викладачів соціальних дисциплін і правознавства (голови – Н.О.Пугачова та В.О. Мирошниченко).

В роботі засідання взяли участь 54 викладача, які представляли 25 закладів фахової перед вищої освіти Одеси та області.

Порядок денний

1. Голова обласної методичної комісії викладачів історії ЗФПО Одеської області - Пугачова Н.О.

Круглий стіл як пошук найраціональнійших шляхів розв’язання проблем і експертизи прийнятих рішень

1. Лекар А.М. Національно-патріотичне виховання студентської молоді на заняттях соціально економічного циклу в умовах воєнного стану (КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж»)

2. Кисла Н.І. Розвиток громадянської компетентності майбутніх учителів на заняттях з дисципліни «Громадянська освіта» (КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»)

3. Карпов О.С. Використання міжпредметних зв'язків на заняттях з суспільних дисциплін» (КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»)

4. Зиновєєва І.Л. Особливості викладання історії під час воєнного стану (КЗ «Одеський педагогічний фаховий коледж»)

5. Голова обласної методичної комісії викладачів соціальних дисциплін і правознавства ЗФПО Одеської області – Мирошниченко В.О. Особливості проведення олімпіад з дисциплін гуманітарного циклу у 2022-2023 н.р.

По першому питанню. Голова обласної методичної комісії викладачів історії – Пугачова Н.О. – підкреслила, що сучасні педагогічні технології - сукупність методів та інструментів для досягнення бажаного результату; у широкому значенні - застосування наукового знання для вирішення практичних завдань. Педагогічна технологія (від грец. τέχνη — мистецтво, майстерність, вміння; λόγος — слово, вчення) — сукупність, спеціальний набір форм, методів, способів, прийомів навчання та виховних засобів, що системно використовуються в освітньому процесі, на основі декларованих психолого -педагогічних установок Стів Джобс одним із перших зрозумів: щоб досягти успіху в XXI столітті, потрібно поєднати креативність та технології.

Саме технології стали головною темою круглого столу «Я роблю це так: з досвіду роботи викладачів історії та суспільних дисциплін педагогічних ЗФПО Одеської області» для викладачів історії, правознавства та соціальних дисциплін ЗФПО Одеської області, роботу якого було організовано на платформі ZOOM. Мета проведення круглого столу: демонстрація застосування сучасних технологій як показника педагогічної компетентності сучасного викладача, підвищення якості освіти здобувачів освіти та професійної самореалізації викладачів.

З доповідями виступили викладачі трьох педагогічних закладів фахової перед вищої освіти Одеської області.

Викладач КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» Лекарь А.М, в своїй доповіді підкреслив, що серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як загальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Викладач КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж» Н.І. Кисла в своїй доповіді підкреслила, що формування громадянської компетентності за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій передбачає засвоєння здобувачем освіти не окремих, відірваних один від одного елементів знань, умінь, навичок і емоційно-ціннісних ставлень, а оволодіння комплексною процедурою, в якій для кожного визначеного напряму присутня відповідна сукупність освітніх компонентів, що мають особистісно – діяльнісний характер. Це, зокрема, навчальний компонент, що передбачає два центральних завдання: інтелектуальний розвиток особистості та здатність учитися впродовж життя, а також соціокультурний компонент – передбачає здатність жити та взаємодіяти в умовах полікультурного суспільства, керуючись національними, громадянськими та загальнолюдськими духовними цінностями. Таким чином, основними способами формування громадянської компетентності в учнів є громадянська освіта й виховання та спрямована соціалізація у соціокультурному середовищі школи.

Викладач КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж» О.С. Карпов дійшов висновку, що сучасні заняття по суспільним дисциплінам це складна освітня система, спрямована на формування у здобувачів освіти знань, умінь і ціннісних відносин, в розвитку розуму, вихованні почуттів і якостей особистості. Але при цьому заняття з суспільних дисциплін передбачає широке використання міжпредметних зв'язків. Актуальність міжпредметних зв'язків у сучасному навчанні очевидна. Вона обумовлена сучасним рівнем розвитку науки, на якому яскраво виражена інтеграція суспільних, природничо-технічних знань. Інтеграція наукових знань, у свою чергу, висуває нові вимоги до фахівців. Зростає роль знань людини в галузі суміжної зі спеціальністю наук та умінь комплексно застосовувати їх при вирішенні різних завдань.

Сучасна система освіти спрямована на формування високо освіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу, з розумінням глибини зв'язків явищ і процесів, що становлять цю картину. Предметна роз'єднаність стає однією з причин фрагментарності світогляду випускника закладів фахової перед вищої освіти, тоді як у сучасному світі переважають тенденції до економічної, політичної, культурної, інформаційної інтеграції. Отже, самостійність предметів, їх слабка зв'язок друг з одним породжують серйозні труднощі у формуванні в здобувачів освіти цілісної картини світу, перешкоджають органічному сприйняттю культури. Інтегровані уроки сприятимуть формуванню цілісної картини світу у здобувачів освіти, розумінню зв'язків між явищами в природі, суспільстві та світі загалом.

Викладач КЗ «Одеський педагогічний фаховий коледж» І.Л. Зіновєєва підготувала презентацію, за допомогою якої розкрила можливості використання освітніх платформ при вивченні суспільних дисциплін, перш за все – історії. Цифрова освітня платформа — інформаційний простір, що поєднує учасників процесу навчання, що дає можливість для віддаленої освіти, забезпечує доступ до методичних матеріалів та інформації, а також дозволяє здійснювати тестування для контролю рівня знань учнів.

Популярність електронних освітніх платформ з інтерактивними можливостями навчання зростає, особливо за умов, продиктованих сучасною реальністю. Перехід на віддалене навчання потребує впровадження у процес сучасних методів навчання з використанням не лише комп'ютерів, а й іншої сучасної техніки.

По третьому питанню виступив голова обласної методичної комісії викладачі суспільних дисциплін та правознавства В.О. Мирошниченко

Викладачів було проінформовано о проведення олімпіад з дисциплін гуманітарного циклу, а саме:

- Основи філософських знань – 31 березня 2023 року. Тема – Філософська думка України.

- Основи правознавства – 07 квітня 2023 року. Тема – теорії держави, теорії права, адміністративне право, сімейне право та ін.

- Історія України 27 квітня 2023 року. Тема – Українські земля у 1914-1939 рр.

Було встановлено дедлайн подання заяв для участі в кожній олімпіаді, розглянуті приклади олімпіадних завдань, вказані платформи, на яких буде проведено тестування

Засідання пройшло у теплій дружній атмосфері. Викладачі, що зібралися, подякували модераторам засідання та доповідачам. Було ухвалено рішення провести наступне засідання у травні 2023 року.