Література

Дисципліна Банківська система

1. «Банківська система»: підручник / за ред. І.М. Мазур Дніпро: Пороги, 2017. – 444 с. Посилання

Дисципліна Банківські операції

2. «Банківські операції»: підручник / Копилюк О. К.:Центр навчальної літератури,2019. – 536 с. Посилання

3. «Банківські операції»: підручник / Демчук Н.І. Дніпро: Пороги, 2017. – 444 с. Посилання

Дисципліна Гроші та кредит

4. «Гроші та грошовий обіг»: підручник / Лагутін В.Д. К.: Знання, 2010. – 332 с. Посилання

5. «Гроші та кредит» : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 892 с. Посилання

6. Кредитування: теорія і практика»: підручник / Лагутін В.Д. К.: Знання, 2010. – 86 с. Посилання

Дисципліна Економіка підприємства

7. «Економіка і організація виробництва»: навчальний посібник / ПетренкоК. В., Скоробогатова Н.Є. -К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –177с. Посилання

8. «Економіка підприємства»: підручник/ Бойчик І.М. К. Кондор, 2016. Посилання

9. «Економіка підприємства» : навчальний посібник / В.І.Гринчуцький, Е.Т.Карапетян, Б.В.Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. Посилання

10. «Економіка підприємства»: навчальний посібник / Л.О.Болтянська, Л.О.Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. Посилання

11. «Економіка підприємства»: підручник. / І.М.Бойчик. –К.: Кондор -Видавництво, 2016. –378 с. Посилання

12. «Економіка підприємства»: навч. посіб./ [І. М. Посохов, В. Г. Дюжев, С. В. Сусліков, К. О. Тимофєєва] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Харків. Політехн. ін-т». –Харків: НТУ «ХПІ», 2016. –380 с. Посилання

13. «Економіка підприємства» (С.Ф. ПОКРОПИВНИЙ ТА ІН.).Електронний підручник. Посилання

Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини

14. «Економіка праці та соціально-трудові відносини»: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є. П. - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. - 373 с. Посилання

15. «Економіка праці та соціально-трудові відносини»: практикум. Навч. посібник [М.В. Семикіна, М.В. Бугаєва, Л.Д. Запірченко та ін.] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Семикіної М.В. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. – 228 с. Посилання

16. «Економіка праці та соціально-трудові відносини» : навч.-метод. посібник / Н. І. Єсінова. –Х. : ХДУХТ, 2017. –189с. Посилання

17. «Економіка праці та соціально-трудові відносини» : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Калина. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. – 498 с. Посилання

18. «Економіка праці»: навчальний посібник [електронний ресурс] / зазаг. ред. Г. В. Назарової. – Харків : ХНЕУім. С. Куз-неця, 2019. – 330 с. Посилання

19. «Економіка праці і соціально-трудові відносини»: Підручник / / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. - К : КНЕУ, 2009. -711с. Посилання

20. «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Навч. посібник. КриловаІ.Г., ШебанінаО.В., БабенкоМ.Д., КлочанВ.П., КлочанВ.В., БезпятаІ.В., МельникІ.О., ХристенкоО.А. – Миколаїв: ВидавничийвідділМДАУ. – 2010. – 192 с. Посилання

Дисципліна Економіка енергетики

21. «Економіка енергетики та організація виробництва»: Конспект лекцій для студ. за напрямами 6.050601 "Теплоенергетика", Стахурський В.О. 6.050604 "Енергомашинобудування"всіх форм навчання. – К. : НУХТ, 2012. – 153с. Посилання

22. «Економіка енергетики». Мельник Л.Г., Сотник І.М. Посилання

Дисципліна Економічний аналіз

23. «Економічний аналіз»: Навч. посібник. За ред. Волкової Н.А./ Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2015. – 310с. Посилання

24. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» студентами спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання/Кушнір Н.Б., Адамчук Т.Л.,НУВГП, 2016-45с. Посилання

25. «Економічний аналіз» : навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 85 с. Посилання

26. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз» - Навчальний посібник (Болюх М. А., Горбаток М. І.) Посилання

Дисципліна Проектний аналіз

27. «Проектний аналіз»: навчальний посібник / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 258с. Посилання

Дисципліна Електронна комерція

28. «Електронна комерція»: навчальний посібник – Шалева О.І. К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. Посилання

29. «Інтернет-маркетинг» : підручник / О. Н. Жильцовой. — М. : Вид. Юрайт, 2014. — 288 с. Посилання

Дисципліна Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

30. «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» [текст] навчальний посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 408 с. Посилання

31. «Зовнішньоекономічна діяльність» Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Пазуха М.Д. Київ, 2008 Посилання

32. «Основи зовнішньоекономічної діяльності», Навч.методичний посібник, Торгова Л.В., Хитра О.В., 2012 рік, Львів Посилання

33. «Основи зовнішньоекономічної діяльності» : підручник / О. П. Гребельник. – 5-те вид., перероб. та допов. ; Університет ДФС України. – Ірпінь : 2019. – 410 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 128). Посилання

34. «Інкотермс». Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр./рос.). Документ 988_007, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011 Посилання

Дисципліна Інвестування

35. «Інвестування»: підручник / Скороход І.П. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 66 с. Посилання

Дисципліна Iнформацiйнi системи i технологiї

36. «Iнформацiйнi системи i технологiї» : навчальний посiбник - Соколов В. Ю. К. : ДУIКТ, 2010. - 138 с. Посилання

Дисципліна Інноваційна діяльність підприємства

37. «Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів» (П.С.ХАРІВ). Посилання

Дисципліна Організація виробництва

38. «Організація виробництва» : підручник / за ред. А.І. Яковлєва, С.П. Сударкіної, М.І. Ларки.–Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. –436с. Посилання

39. «Організація виробництва»:навч. посібник / В.В.Прохорова,О.Ю.Давидова.–Х.: Вид-воІванченка І.С.,2018. –275с. Посилання

Дисципліна Експертна оцінка майна

40. «Оцінка та управління нерухомістю»: навчальний посібник / [В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. – Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. – 272 с. Посилання

Дисципліна Платіжні системи

41. «Платіжні системи»: підручник / Пиріг С.О. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 237 с. Посилання

Дисципліна Податкова система

42. «Податкова система»: підручник / за заг. ред. Андрущенка В. Л. К.: ЦУЛ,2015. – 416 c. Посилання

43. «Податкова система»: підручник / за ред. В.Г. Баранової Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с. Посилання

Дисципліна Планування діяльності підприємства

44. «Планування діяльності підприємства» (м.а. Бєлов та ін.). Електронний підручник Посилання

Дисципліна Регіональна економіка

45. «Регіональна економіка»: курс лекцій / Т.Г. Олійник, І.О. Мельник, О.А. Горобченко. – Миколаїв: МНАУ, 2017. – 119с. Посилання

46. «Регіональна економіка»: навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки // Гусєва О.Ю, Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С.– Київ, ДУТ, 2018. – 55с. Посилання

Дисципліна Страхування

47. «Страхові послуги»: підручник / за заг. ред. Д.І.Деми К.: Алерта, 2013. – 31 с. Посилання

Дисципліна Статистика

48. «Статистика України»: науковий журнал Посилання

49. «Статистика»: Курс лекцій (В.П.Сторожук, О,В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М.Шост та ін). 2016 рік Посилання

50. «Статистика»: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 467 с. Посилання

51. «Статистика підприємств» : навчальний посібник / Матковський С. О., Гринькевич О. С., Сорочак О. З., Гальків Л. І., Прокопович-Павлюк І. В. За ред. С. О . Матковського. – 3-тє вид., стереотипне – К., Алерта, 2017. – 560 с. (з додатками). Посилання

52. «Статистика». Підручник. За наук. ред. доктора екон.наук С.С. Герасименко, К., 2000 Посилання

53. «Теорія статистики», Кулинич О.І., Кулинич Р.О., К. 2013 рік,239 с., 6-е видання Посилання

54. «Теорія статистики». : навч. посібник. - К. Мармоза А.Т.: Центр навчальної літератури, 2013 - 592с. Посилання

55. «Теорія статистики» : навчальний посібник / М.К. Шапочка,. О.М. Маценко.- Суми: Університетська книга, 2014. – 312 с. Посилання

56. «Теорія статистики», Єріна А.М., Пальян З.О. Київ. 2009 р Посилання

Дисципліна Управління витратами

57. «Управління витратами»: Навчальний посібник. Давидович І.Є. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с. Посилання

58. «Управління витратами» : навчальний посібник. Рижикова Н.І., Накісько О.В. –Харків : ХНТУСГ, 2013. –198с. Посилання

59. «Управління витратами» : навч. посіб. / М. В. Чорна, П.В. Смірнова, Р. М. Бугріменко, 2017. –166 с. Посилання

60. «Управління витратами»: навч. посібник / С. І. Тарасенко.—Кам’янське : ДДТУ, 2018. —305с. Посилання

61. «Управління витратами» конспект лекцій (длястудентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства) / О. І. Славута; Харків. нац. ун-тміськ. госп-ваім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова , 2015. – 38 с. Посилання

Фінанси

62. «Фінанси»: підручник / Волохова І.С. О.: ОНЕУ, 2018. – 262 с. Посилання

63. Національні фінанси»: підручник / Грушко В.І. К.: ВНЗ «Університет економіки і права», 2017. – 660 с. Посилання

64. «Фінансовий аналіз та звітність» : навчальний посібник /Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц. – Вінниця : ВНТУ, 2011. - 281 с. Посилання

Дисципліна Фінанси підприємств

65. «Фінанси підприємств»: підручник / Зянько В.В. Вінниця:ВНТУ, 2016 Посилання

66. «Фінанси підприємств» : підручник / І. О. Тарасенко, Н. М. Любенко. – К. : КНУТД, 2015. – 360 с. Посилання

Дисципліна WEB-статистика

67. «WEB- та мобільні технології в економіці»: підручник / Караєва Н. В. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 158 c. Посилання

Інформаційні ресурси

1. «Офіційний портал Державна фіскальна служба України. Податки, збори, платежі»: закон/ Посилання, Посилання

2. «Офіційний портал Верховна Рада України»: закон/ Посилання

3. «Бухгалтерский и налоговый учет: Бухучет в Украине»: закон / Посилання

4. «Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV із змінами та доповненнями»: закон // Відомості Верховної Ради України. Посилання

5. Закон України «Про оплату праці» №108/95 – ВР від 24 04.95р. Змінами та доповненнями: //Відомості Верховної Ради України. Посилання

6. Закон України «Про господарські товариства» від 5 листопада 1991р.// Відомості Верховної Ради України. Посилання

7. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями: закон // Відомості Верховної Ради України. Посилання

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затв. Наказом Мін-ва фінансів України № 92 від 27.04.2000 р.: закон. Посилання

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затв. Наказом Мін-ва фінансів України №246 від 20.10.1999 р.: закон. Посилання

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затв. Наказом Мін-ва фінансів України № 242 від 18.12.99 р. Посилання

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. Наказом Міністерства фінансів України . № 318 № 242 від 31.01.1999 р. Посилання

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затв. Наказом Мін-ва фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. Посилання

13. «Міністерство фінансів України»: закон [Електронний ресурс]. Посилання

14. «Міністерство доходів і зборів України»: закон [Електронний ресурс]. Посилання

15. «Державна служба статистики України»: закон [Електронний ресурс]. Посилання

16. «Урядовий портал»: закон [Електронний ресурс]. Посилання

17. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 ВВР із змінами і доповненнями. Посилання

18. Закон України “Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI із змінами і доповненнями. Посилання

19. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України. № 29. Документ 959-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.08.2020, підстава - 808-IX Посилання

20. Закон України. Про валюту і валютні операції. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 30, ст.239 Документ 2473-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2020, підстава - 361-IX Посилання

21. Закон України «Про Митний тариф України». Документ 674-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2020. Посилання

22. Закон України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 року. Документ 2614-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.04.2014, підстава - 1170-VII Посилання

23. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року. Документ 2657-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2020, підстава – 69 Посилання

24. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Документ 436-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2020, підстава - 124-IX Посилання

25. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 ВВР із змінами і доповненнями. Посилання

26. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95-ВР із змінами і доповненнями. Посилання

27. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 № 1045-XIV із змінами і доповненнями. Посилання

28. Закон України „Про колективні договори та угоди„ від 15.12.93 р. N 3693-XII із змінами і доповненнями. Посилання

29. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Документ 436-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2020, підстава - 124-IX Посилання

30. Закон України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 року. Документ 2614-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.04.2014, підстава - 1170-VII Посилання

31. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Документ 436-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2020, підстава - 124-IX Посилання

32. НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДК 009:2010. Документ vb457609-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.02.2020, підстава - v0306915-20 Посилання

33. НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ. ДК 016:2010. Документ v457a609-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.03.2017, підстава - v0211731-17 Посилання

34. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 №2658-ІІІ (з подальшими змінами і доповненнями) Посилання

35. Наказ Фонду державного майна «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» від 24.07.2009 №1335/5/1159 Посилання

36. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 - № 1440 Посилання

37. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затв. Постановою Кабінету Міністрів від 28.10.2004 - № 1442. Посилання

38. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» затв. . Постановою Кабінету Міністрів від 28 листопада 2006 р. №1655 Посилання

39. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затв. . Постановою Кабінету Міністрів від 03.10.2007 - № 1185 Посилання